Outdoor Wireless Strobe Light Siren
(HMD-325R)

ไฟสัญญาณเตือนภัย พร้อมเสียงเตือน แบบไร้สาย กลางแจ้ง
รุ่น HMD-325R

5/5
 • จำนวนสินค้าที่เหลือ
 • ไม่จำกัด

4,800.00 THB.

รายละเอียดสินค้า

          เป็นอุปกรณ์สำหรับเตือนภัย โดยส่งสัญญาณไฟกระพริบและเสียงเตือนภัย เมื่อมีการตอบสนองจากเครื่องควบคุมการตรวจจับต่าง ๆ สัญญาณก็จะทำงานทันที

แนวทางการประยุกต์ใช้งาน​

 • ติดตั้งไว้ในจุดที่เป้นที่โล่งภายนอกอาคาร เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยได้ทั่วถัง
 • เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ  ไซเรนและไฟกระพริบจะทำงาน หรือมีการโทรออก ไปยังเบอร์ที่ตั้งไว้ (ถ้าต่อสายโทรศัพท์ไว้)
 • หยุดไซเรนและไฟกระพริบ โดยการปิดระบบด้วยรีโมทหรือจากคีย์แพด
 •  

Specification :​

 • Wireless Siren 110db for outdoor use (ไซเรนไร้สายสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง)
 • Power Supply: 6V 4XA size alkaline battery (แหล่งจ่ายไฟ: 6 โวลท์ ใช้ถ่านอัลคาไลน์ขนาด A 4 ก้อน)
 • Transmitting frequency: 433MHz (ความถี่ในการส่ง: 433MHz)
 • Transmitting distance: 80m in the open area (ระยะส่งสัญญาณ: 80 เมตร ในพื้นที่เปิด)
 • Alarm Decibel: around 100db (เสียงไซเรน: ประมาณ 100เดซิเบล)

Hitech Nakhon Group Co.,Ltd.​

(กรุงเทพฯ) เลขที่ 93/189 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10420 โทร. 02-4026811

(นครศรีธรรมราช) เลขที่ 159 ถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-432378

**สายด่วน** โทร.080-9419747

 

Copy Right : Hitech Nakhon Group Co.,LTD. 2004 Tel : 024026811